4. szám

Önkormányzati hírek

Április 2-ától tálaló konyhaként működtetjük napközi konyhánkat. Az elmúlt hetek tapasztalatai szerint az ebéd finom és bőséges, reméljük a jövőben sem lehet panaszunk az ebéd mennyiségére és minőségére. A felnőttek ebédköltsége napi 5 Ft-tal kerül többe az eddigiekhez képest, így 560 Ft-ot kell egy felnőtt adagért fizetni.
A hosszú tél után hirtelen érkezett nyárias tavasz nyakunkba zúdított rengeteg elvégzendő feladatot. A temető tavaszi rendberakása, az önkormányzati kertek veteményezése, a fűnyírás, mind-mind égető munka lett. Az árokásó brigád a Rákóczi utcában teszi rendbe az árkokat, kérem megértésüket és türelmüket. A legfontosabb munkák elvégzését követően a Kossuth utca északi részén az árkok egyénileg vállalt rendbetétele nyomán keletkezett földet is igyekszünk minél hamarabb elszállítani. A Liget elszáradt öt fenyőfáját pedig véméndi közmunkások segítségével távolítjuk el. Mire Önök ezeket a sorokat olvassák, már remélhetőleg megoldódott ez az elég régóta aktuális probléma.
A Palotabozsokról készült könyv nyomdai előkészítés alatt van. A terjedelem olyan nagy lett, hogy muszáj rövidítenünk rajta, hiszen nem lesz elegendő pénz sem rá, de ember sem, aki veszi a fáradságot és elolvassa. De annak, aki érdeklődik Bozsok múltja és jelene iránt, esetleg a jövőjét is itt képzeli el, nagyon érdekes és lebilincselő olvasmány lehet. Ezúton is szeretném hálámat kifejezni és megköszönni mindazoknak, akik bármit is hozzátettek a könyv tartalmához. Önök nélkül nem jöhetett volna létre mindez! És ez nem a reklám helye. Nagyon sokan, nagyon sokat dolgoztak a kötet anyagán, hála és köszönet minden aktív lokálpatriótának!
Újra pályázhatnak az egyesületek a Leader-programban, egyesületenként 1,5 millió forintos felső határral, elsősorban eszközök beszerzésére.

Friedrichné Fazekas Mária, polgármester

Nyugdíjas találkozó

Április 10-én a palotabozsoki Nyugdíjasklub vendégül látta a sombereki, görcsönydobokai, himesházi és dunaszekcsői nyugdíjasklubok tagjait. A nagyszabású rendezvényen közel 130 fő vett részt. Volt eszem-iszom pörkölttel, süteményekkel, pálinkával, borral, üdítővel, és dínom-dánom Millich Szepi és felesége segítségével.
A nyugdíjasklubok mindegyike kis műsorral is készült erre az alkalomra.
Köszönjük Ritzl Róbertnek és feleségének az ebéd elkészítését, Neumeiszter Hildának, a frissen mozgó, aktív nyugdíjas hölgyeknek és az „önkormányzati lányoknak” a segítséget a felszolgálásban.

Fúvószenekari találkozó

Április 20-án második alkalommal rendezte meg a környék fúvószenekarainak találkozóját a Német Kisebbségi Önkormányzat.
Öt zenekar fogadta el a meghívást, játékukkal önfeledt szórakozást nyújtottak közel két órán keresztül. Mindegyikük azzal a céllal alakult, hogy felelevenítse a magyarországi német nemzetiségi fúvószenekari hagyományokat, visszaidézze a sváb lakodalmak, svábbálok hangulatát.
Az „Alte Kameraden Blaskapelle” geresdlaki, pécsváradi és mecseknádasdi zenészekből áll, akik zömmel még részesei voltak a közvetlen hagyományátadás folyamatának. Nyilvános szerepléseik mellett rendszeresen készítenek hangfelvételeket, melynek célja az archiválás és terjesztés CD kiadványok formájában. Igyekeznek a fellelhető kéziratos kottaanyagot digitalizálni, és kottafüzetek formájában kiadni, hozzáférhetővé tenni az ifjabb generáció és az utókor számára. A zenekar vezetője: Valkai Lajos.
A „Véméndi Fúvószenekar”2011-ben ünnepelte megalakulásának 25. jubileumát.
Véménden már az első német telepesek idejében fúvószenekar alakult, mely évtizedeken át apáról fiúra szállva folyamatosan prosperált. Az 1970-es évek végén már látszott, hogy utánpótlásnak se híre, se hamva. 1982-ben került Véméndre Gász Mihály, aki hihetetlen szorgalommal és nagy tudással először a tánccsoport kíséretét oldotta meg, majd 1986-ban tanítványai kibontakozó tehetségét felhasználva megalakította a fúvószenekart. A muzsikusok azóta számtalan díj tulajdonosai és a tánccsoportot is többször segítették győzelemre.
A zenekar vezetője 2002-től Hahn János.
A „Schomberger Dorfmusikanten” 2003-ban alakult meg 20 fővel. Számos fellépésük volt Sombereken és a környező falvakban. A zenekar sombereki fiatalokból verbuválódott, de két bozsoki ifjú hölgy is csatlakozott hozzájuk. Vezetőjük Blum Zoltán.
A „Die neun Braunauer Musikanten” zenekar a szomszédos falvakban tevékenykedő zenekarvezetők összefogásaként 2011-ben alakult. Gyűjtik a régi zenekarvezetők által komponált és hangszerelt zenei anyagokat, hogy azokat újra feldolgozva megszólaltassák, archiválják. Az együttest a következő településekről származó zenészek alkotják: Pécsvárad, Véménd, Palotabozsok, Somberek, Mohács, Babarc, Liptód, Himesháza és Görcsönydoboka.
Vezetőjük: Hahn János.
A „Blaskapelle Boschok” fúvószenekar 2011-ben alakult a Német Kisebbségi Önkormányzat és a szülők segítségével. Tagjai olyan fiatalok, akik egykor és ma is tanítványai a Dobos József karnagy által vezetett Palotabozsok – Mohács – Somberek Ifjúsági Fúvószenekarnak.
A helyi kulturális és egyházi rendezvények aktív résztvevői, fellépésükkel színesítik a műsorokat. Vezetőjük: Ritzl Benjamin.
Minden zenekartól négy művet hallgathattunk meg. Befejezésül az öt zenekar együtt szerepelt Hahn János karnagy vezetésével. A közönség vastapssal, állva ünnepelte a fellépőket.
Ezen a napon megtöltötték az érdeklődők a Faluházat. A rendezvényen megjelent a Baranya Megyei Német Önkormányzat, az Unser Bildschirm, a Lenau Ház és a GJU képviselője is.
A Német Kisebbségi Önkormányzat vendégül látta a fellépő zenészeket, ezzel köszönve meg a színvonalas műsort.

Péter Klára, művelődésszervező

Igaz mesék

Egy öreg ministráns visszaemlékezései hitoktatóira, s tántoríthatatlan hitére
Gyermekkoromat Palotabozsokon töltöttem a II. világháború befejezéséig. Községünkben, négy izraelita vallású család kivételével, római katolikus vallású családok éltek. Őseink Németországból települtek be, a török hódoltságot követően. Mélyen vallásosak voltak. Apácakolostor is épült a templom mellett. Ebben 7 apáca élt, közülük 2-2 a kolostorral egybeépült Óvodában, illetve az 1-3. osztályban végezte az oktató-nevelő munkát.
Az elemi iskola 1. osztályának megkezdése előtt minden gyermek három éven keresztül óvodába járt. Az óvoda és az iskola is egyházi fennhatóság alatt működött, Frost Péter esperes-plébános irányításával. A 4-6. osztály a templomtól délre lévő épületben, a tanítói és kántortanítói lakások mellett kapott helyet. Itt civil tanítók végezték az oktató-nevelő munkát. Évente, karácsonykor és húsvétkor tanulmányi előmenetelünkről értesítést kaptak a szüleink, valamint az év végi bizonyítványon keresztül az érdemjegyeinkről.
Az 1. osztályban Jelli Mária Hugolina, a 2-3. osztályban Schreirich Mária Gabriella tanított. Az oktatás német nyelven folyt. Adventben úgy készültünk a Jézuska fogadására, hogy a katedrán elhelyezett üres jászolba naponta azok tehettek egy-egy szál szalmát, akik aznap jól feleltek, viselkedtek.
A hittant Kresz (Bezedeki) Márton káplán tanította, ő készített fel bennünket harmadikos korunkban az elsőáldozásra. Ő osztott be bennünket hetente ministrálásra. Naponta 4-4- fő volt beütemezve, a kisebbek jobb, vagy bal külső ministránsként, a nagyobbak középsőként. Ők kaptak a mise alatt nagyobb feladatot. Közösen mondtuk a latin szöveget. A tanév során naponta 7 órakor voltak a diákmisék, vasárnap pedig 8 órakor a kismise, 10 órakor a nagymise. Ismeretlen volt számunkra, hogy a misét ülve hallgassuk végig, akár ministráltunk, vagy diákként vettünk részt rajta.
Szokás volt, hogy a német ajkú községekből mindig több fiatal készült a papi hivatásra. Gyermekkoromban is községünkből hárman készültek e szép hivatásra: Vértes Bódog, Tillmann Pál és Ruppert Pál a Jezsuita rendben. Az elsőáldozásra készülve Ruppert Pál tanította be több szólamban a „Glória szálljon a menybe fel” című éneket 1943-ban.

Gungl Ferenc, ny. isk. igazgató, tanár

(A visszaemlékezés a Palotabozsokról szóló, a közeljövőben megjelenő könyvben is szerepel.)

Palotabozsoki iskola hírei

A tavaszi szünet után újult erővel indult a munka az iskolában. Péter Klára szervezésében megemlékeztünk a költészet napjáról. A gyerekek kedvenc verseiket, meséiket mondták el egymásnak. Megismerkedtek József Attila életével, néhány versével.
Megkezdődtek a felkészülések a sportversenyekre is. Négy tanulónk Dunaszekcsőn a társulási válogató sportversenyen vett részt. Leopold Adrienn 2 próbában 1., Leib Ákos 3 próbában, Koller János 2 próbában 2., és Jordán Dalma hárompróbában 3. helyezést ért el. Eredményeikkel mindannyian a közös csapat tagjai lettek, így képviselik iskolánkat a héten megrendezésre kerülő városi versenyen is.
A Föld Napját hagyományos módon ünnepeltük. Rövid megemlékezés után az iskola környékét takarítottuk ki. A szemét összeszedésével a környezetvédelem, és a környezettudatos életmód fontosságára kívántuk felhívni a gyerekek figyelmét.

Guszmann Józsefné, igazgató

Sombereki iskola hírei

Versenyeredmények
XXII. Muskát József matematika emlékverseny, Mohács: Jordán Blanka 4. helyezést ért el. A 8. osztályos csapat az előkelő 3. helyezést szerezte meg. Összesítésben az iskola 4. helyezett lett, 17 iskola közül. A kisiskolák legjobbjának évről-évre felajánlott vándorserleget végleg a sombereki csapat nyerte el eddigi eredményei alapján, mivel megszűnt ez a kategória.
XXVIII. Brodarics anyanyelvi verseny, Mohács: 7. helyezett: Jordán Blanka
22 iskola közül a 6. helyen végzett az iskola az összesítésben. A matematikaverseny értékeléséhez hasonló módon, a vándorkupát „örökre” Somberek érdemelte ki.
Megyei német nyelvi vers és prózamondó verseny, Mohács: Kamerer Martina, Schipp Nikolett
Zrínyi Ilona megyei matematika verseny: 38. hely: Jordán Blanka, 52. hely: Takács Bianka
Kenguru matematika verseny, megyei helyezés: 21. Jordán Blanka, 54. Kamerer Martina, 69. Takács Bianka, 81. Schipp Nikolett
Kisfaludy napok, Mohács, Matematika verseny: 3. Jordán Blanka, 7. Takács Bianka.

Hoffmann Flóriánné, igazgató

Egy nap az édesanyákért (Nyaka Szabolcs)

ANYA PILLANTÁSA. Amire nem is emlékszel, születésedkor, az első – rád.
Később az óvoda első napján, visszafojtott könnyekkel, sok-sok puszi után.
Aztán büszkén, amikor az iskolában a szavalóversenyen belesülés nélkül sikerül a versed.
Aggódással telve, amikor te először, egyedül, valahová.
Aztán megint könnyek, már visszafojtás nélkül – amikor valakinek azt mondod: igen.
ANYA KEZE. Amivel azt a finomat készíti, amit, ahogy csakis ő tud – olyan ízt azóta sem találtál.
Amivel a ruhát mossa, amit persze rögtön összepiszkoltál, mert ugye foci, meg bicikli.
Amivel az ingedet vasalja, amiben aztán vizsgázol.
Amivel azt a bizonyos pofont adta, amit hatalmas sértésként éltél meg – s évekkel később rájöttél, igaza volt.
ANYA ESTÉI. Amikor már aludtál és ő még nem. Nem tehette: hol mosni kellett, hol rendet tenni.
Hol leomlani a székbe és végiggondolni a te dolgaidat: jó-e az iskola, megfelelő-e a nevelés, rendes-e az, akivel mostanában kószálsz.
Végiggondolni, jut-e pénz erre és amarra. Csak az nem kérdés, hogy neki jut-e energiája erre és amarra. Annak jutni kell.
ANYA ÖLELÉSE. Amikor kivett a kádból, láztól remegően és a nagy törölközővel egyben át is ölelt.
Amikor féltél, mert sötét lett és jött a rossz álom.
Amikor igazságtalanság ért és úgy érezted, az egész világ ellened van – csak ő nem.
Amikor otthagyott az a valaki és kétségbeesetten akartad elsírni a bánatod.
Amikor csak átölelt – mert az jó.
ANYÁNAK HOGY LEHETNE ezt meghálálni? Sehogy. De megköszönni meg lehet. Nemcsak holnap.
Minden nap.

Májusi programok

03-án 18.00 órakor felnőtt hittan a Faluházban.
05-én 17.00 órakor anyák napi ünnepség a Faluházban.
14-én a Közlekedési Felügyelőség és a falugazdász kihelyezett nyílt napot tart a Faluházban és a Tsz. majorban.
19-én 15 órától játékos családi sportprogram a focipályán.17.30 órától Palotabozsok – Harkány meccs. 21. 00 órától bál a Faluházban. Zene: Unterrock.

Hírek

A Falunap az idén augusztus 24-25-én kerül megrendezésre.
A kiállítás anyagát és a kulturális műsor programját elsősorban a helyi tehetségek bemutatkozására szeretnénk építeni. Várjuk azok jelentkezését, akiknek bemutatható munkáik vannak (gobelin, üvegfestés, fafaragás, festés, rajz, kerámia…stb.), illetve akik szívesen fellépnének vasárnap délután valamilyen műsorszámmal, vagy bármi módon szeretnének hozzájárulni a falunap sikeréhez.
Jelentkezésüket, ötleteiket a Faluházban várom.

Péter Klára

Palotabozsoki Zrt. sajtóközleménye

A Palotabozsoki Zrt. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2078226805 számon nyilvántartott kérelmében és 1354298518 számon nyilvántartott támogató határozatában szereplő, az állattartó telepének korszerűsítését érintő projektjét megvalósította.